Финансики Извештај 2023 год -главна сметка на ДНЕТ заедно со Даночен Биланс и Регистар на Донации за 2023 год

Финансики Извештај 2023 год -главна сметка на ДНЕТ заедно со Даночен Биланс и Регистар на Донации за 2023 год

Биланс на приходи и расходи 2023 главна сметка на ДНЕТ 1 Биланс на проходи и расходи стр 2 Биланс на приходи и расходи 2023 главна сметка на ДНЕТ 3 страна g Биланс На Приходи и Расходи 2023 стр 4ГОДИШЕН ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАЈ 2023 Регистар на Донации главна сметка за ДНЕТ 2023 Год Даноцен Биланс на ДНЕТ за 2023 година заедно со Финансики извештај и со регистар за Донации за 2023 год

Leave a Reply